DARMOWA DOSTAWA w 24H! | Zapisz się do Newslettera i odbierz 20 zł na zakupy!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 9  WRZEŚNIA 2021 R.

(dalej: „Regulamin”)

 

I.

OŚWIADCZENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy, wdomku.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony przez Dolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Graniczna 17b w Warszawie (05-077), NIP: 9522212042, REGON: 387818597, KRS 0000875392 (dalej: „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów w szczególności z zakresu artykułów gospodarstwa domowego za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Sklep działa pod adresem www.wdomku.pl (dalej: „Strona internetowa”).

 3. Na potrzeby Regulaminu uznaje się, że Użytkownikiem jest każdy użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu (dalej „Użytkownik”), a Kupującym jest Użytkownik, który w ramach Sklepu wyraził chęć zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Kupujący”).

 4. Kontakt ze Sprzedającym umożliwiony jest za pośrednictwem:

 5. korespondencyjnie pod adresem określonym w pkt 1 powyżej

 6. e-mail [email protected]

 7. formularza dostępnego na Stronie internetowej Sklepu

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące zgodności towaru z umową zawartą ze Sprzedającym rozpatrywane będą poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie internetowej.

 9. Sprzedający informuje, że korzystanie z sieci Internet może łączyć się z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem wirusów, innego szkodliwego oprogramowania lub błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu internetowego . Pomimo zachowania przez Sklep należytej staranności w zakresie zabezpieczenia Sklepu internetowego  przed szkodliwym działaniem wirusów, innego oprogramowania lub innego rodzaju błędami, Sklep nie może wykluczyć wystąpienia takich przypadków.

 10. Korzystając z sieci Internet i usług Sklepu internetowego  , każdy z użytkowników powinien zabezpieczyć swoje urządzenie przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem. W szczególności, należy korzystać z aktualnych systemów antywirusowych lub aplikacji podnoszących bezpieczeństwo.

 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet lub serwisu Sklepu (strony Sklepu lub jej funkcjonalności), a także za szkody lub straty powstałe wskutek błędów systemu komputerowego użytkownika spowodowanych przez działanie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.

 

II.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania dostępnego asortymentu, a także składania zamówień Użytkownik obowiązany jest posiadać:

 1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką komputerową typu Google Chrome, Safari, Mozilla oraz urządzenie umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej,

 3. włączoną obsługa plików cookies w zakresie umożliwiającym złożenie zamówienia.

 

 

III.

INFORMACJE OGÓLNE O TOWARACH i CENACH

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu (w tym m.in. cechy podane w opisie, przeznaczenie, zastosowanie) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej: Kodeks cywilny), a są jedynie informacją handlową kierowaną do Użytkownika.

 2. Ceny dotyczące poszczególnych towarów, zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).

 3. Dokonując zamówienia w Sklepie , Użytkownik składa ofertę kupna wybranego przez siebie towaru (towarów) za cenę i o cechach wskazanych w jego opisie. Cena wraz z opisem towaru (towarów) mają charakter wiążący w momencie zatwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.

 

IV.

ZMIANA CENY, PROMOCJA I WYPRZEDAŻ

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 2. zmiany cen towarów zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu,

 3. umieszczania na Stronie internetowej nowych towarów,

 4. wycofywania ze Strony internetowej wybranych przez siebie towarów,

 5. zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o planowanych akcjach promocyjnych, tj. ustaleniu na poszczególne towary cen niższych od cen rynkowych, obowiązujących promocjach oraz odwołaniu akcji promocyjnych, w tym do wprowadzania zmian w obowiązujących promocjach,

 6. zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o wyprzedażach.

przy czym uprawnienia Sprzedającego określone w lit. a), c) i d) niniejszego ustępu nie dotyczą zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą wejścia w życie planowanej przez Sprzedawcę zmiany cen towarów lub informacji o planowanych akcjach promocyjnych, obowiązujących promocjach oraz odwołaniu akcji promocyjnych, w tym do wprowadzania zmian w obowiązujących promocjach.

 1. W przypadku towarów objętych akcją promocyjną, lub znajdujących się na wyprzedaży, zamówienia realizowane będą według kolejności otrzymanych, opłaconych i potwierdzonych zamówień na te towary. Czas realizacji tego typu zamówień może być dłuższy od standardowego.

V.

OŚWIADCZENIE SPRZEDAJĄCEGO

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, a także posiadają wszystkie wymagane atesty.

 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary zamieszczone przez niego na Stronie internetowej Sklepu, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi.

 3. Na wypadek niedostępności całości lub części towaru, na które Użytkownik złożył zamówienie, Sprzedający niezwłocznie (tj. przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia) poinformuje o tym Użytkownika. Z kolei w przypadku uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówiony towar przed poinformowaniem przez Sprzedającego o braku dostępności zamówionego towaru – Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika – wartości całego złożonego przez Użytkownika zamówienia, lub zaproponuje Użytkownikowi inny towar.

 

VI.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie Sprzedającego można składać:

 2. telefonicznie pod numerem 698 646 555

 3. poprzez Stronę internetową Sklepu Sprzedającego – za pomocą formularza zamówienia.

 4. W przypadku zamówień dokonywanych poprzez Stronę internetową – zamówień można dokonywać po uprzednim zarejestrowaniu się i założeniu indywidualnego konta lub bez rejestracji.

 5. Składając zamówienie, Użytkownik obowiązany jest do wskazania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu na który powinien być dostarczony zamówiony towar, adresu e-mail, a także telefonu kontaktowego. Dane przekazane przez Użytkownika traktowane są jako dane prawdziwe i to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości, w szczególności w przypadku błędnego podania adresu do dostawy, co może skutkować brakiem możliwości dostarczenia zamówionego towaru.

 6. W celu złożenia zamówienia poprzez Stronę internetową należy:

 • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

 • Wybrać towary, którymi zainteresowany jest Użytkownik, które jednocześnie stanowić będą przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

 • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,

 • Jeżeli została wybrana opcja „bez rejestracji” – wypełnić formularz zamówienia poprzez zamieszczenie w nim danych określonych w pkt 3 powyżej), wybrać rodzaj przesyłki (tj. sposób dostarczenia towaru),

 • kliknąć przycisk “Zamawiam” lub kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 • wybrać dostępny sposób płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.

 1. Użytkownik, który chce dokonać zakupu wybranych przez siebie towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (przedsiębiorca), poza danymi określonymi w pkt 3 powyżej, obowiązany jest do zaznaczenia w formularzu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę VAT” – oraz podać nazwę firmy, adres siedziby wraz z numerem NIP. W związku z powyższym, Sprzedający wystawi Użytkownikowi - przedsiębiorcy stosowną fakturę VAT, stanowiącą dokument potwierdzający Sprzedaż zamówionych towarów.

 2. Sprzedający w przypadku odebrania zamówienia od Użytkownika zobowiązuje się do przesłania komunikatu elektronicznego (lub poinformowania drogą telefoniczną) o otrzymaniu zamówienia, i potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Użytkownika. Każde zamówienie (w tym również telefoniczne) wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji – umowę pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym uważa się za zawartą.

 4. Użytkownikowi, w związku z zakupionym przez niego towarem (uprzednio wybranym na Stronie internetowej) zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Strony umowy dopuszczają możliwość przesłania faktury VAT drogą elektroniczną. Faktura wystawiona przez Sprzedającego w formie elektronicznej (format pdf), zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy, po wyrażeniu zgody na formę elektroniczną. 

 5. Sprzedający może odmówić Użytkownikowi przyjęcia zamówienia do realizacji na wypadek uznania, że realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn obiektywnych.

 

VII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub będący  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

może w terminie 14 dni od dnia od objęcia towaru w posiadanie ( a w przypadku gdy obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części) - odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem płatności zwracanych w przypadku wyboru przez Kupującego innego niż najtańszy sposób dostawy towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść, na co istnieje potwierdzenie w formie mailowej).

 1. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony został na Stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie może zostać przesłane do Sprzedającego w formie skanu (na którym będzie znajdował się własnoręczny podpis Kupującego) drogą mailową lub drogą korespondencyjną na adres Sprzedającego wskazany w pkt I ppkt 1 Regulaminu.

 2. Do zachowania terminu na złożenie przez Kupującego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

 8. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru, Kupujący nie może go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 9. Zwracany przez Kupującego towar (w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy) musi zostać zwrócony w formie kompletnej, tj. musi być przede wszystkim zdatny do użycia oraz zwrócony wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami, które stanowią jego integralną część. Kupujący zobowiązuje się ponadto, by towar skierowany do zwrotu był zabezpieczony w taki sposób, który uniemożliwi jego uszkodzenie podczas transportu.

 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 11. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy w szczególności w odniesieniu do umów:

 12. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 13. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 14. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 15. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 16. w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 17. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VIII

PŁATNOŚCI

 1. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz Sprzedającego, po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Płatności należy dokonać w ciągu 48h od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. W razie braku dokonania przez Kupującego płatności w powyżej wskazanym terminie 48h, Sprzedający dodatkowo wezwie Kupującego do zapłaty w terminie 3 dni od dnia wezwania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Odstąpienie od umowy Sprzedającego nie ogranicza ustawowych uprawnień konsumenta, w tym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Płatność za zamówienie w Sklepie dokonywana jest poprzez system płatności online PayU (dalej: „PayU”), na który Strona internetowa przekierowuje przy realizacji zamówienia. Realizacja płatności w ww. systemie odbywa się zgodnie z Regulaminem dokonywania płatności w Serwisie PayU znajdującego się pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf. Kupujący nie jest obciążony jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. Płatność ta dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce przy realizacji zamówienia.

3. Przy towarach, dla których nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (o ile Sprzedający wprowadzi do oferty takie zamówienia wyraźnie to zaznaczając), płatności należy dokonać wraz z zamówieniem. W razie braku takiej płatności dokonanej wraz z zamówieniem, zamówienie nie jest skutecznie złożone.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę zakupionego towaru i zapłacić za koszty wybranego transportu, a także zapłacić za ewentualne inne koszty związane z innymi świadczeniami nabywanymi wraz z towarem.

5. Po dokonaniu płatności Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia.

6. Za moment dokonania płatności uważa się moment, w którym doszło do pozytywnego wyniku autoryzacji za pośrednictwem PayU.

IX

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający informuje, że począwszy od dnia 1 listopada 2019 r. istnieje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 2. Mechanizm podzielonej płatności znajduje obowiązkowe zastosowanie w przypadku  transakcji zakupu towarów, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • nabywcą towaru jest podatnik VAT,

 • wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz

 • przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”).

 1. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

 • zapłata kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT Sprzedającego,

 • zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT Sprzedającego.

 1. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stosowana jest przez Kupującego będącego podatnikiem podatku VAT (dalej: „Podatnik”) i dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 1. Płatności za faktury będą dokonywane na rachunek bankowy zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

 2. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, polega na oznaczeniu faktur wyrażeniem „mechanizm podzielonej płatności”.

 3. Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji zawieranych przez konsumentów.

 4. W przypadku gdy Podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wynikającej z faktury za zakup towaru wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – ureguluje kwotę podatku VAT wynikającą z przedmiotowej faktury VAT w inny sposób niż za pomocą mechanizmu podzielonej płatności – podlegać on będzie odpowiedzialności zarówno podatkowej jak i karno-skarbowej.

 5. W razie gdyby PayU nie obsługiwał mechanizmu podzielonej płatności, Sprzedający zamieści na stronie formę płatności za pomocą tradycyjnego przelewu.

X

DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione przez Kupującego towary dostarczane są przez Sprzedającego na terytorium Polski.

 2. Czas realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego zawiera: czas niezbędny na wysyłkę towaru oraz czas dostawy, przy czym:

 • czas wysyłki towaru zajmuje od 1 dnia roboczego (chyba, że Sprzedający uprzednio poinformuje Kupującego o dłuższym czasie wysyłki),

 • czas dostawy uzależniony jest od rodzaju przesyłki, przewoźnika oraz adresu Kupującego.

 1. Dostawa towaru dokonywana jest na podstawie ubezpieczonej przesyłki, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru oraz zmiany firmy kurierskiej.

 2. Wraz z przekazaniem przesyłki określonej firmie kurierskiej Kupujący jest o tym powiadamiany za pomocą wysłania na jego adres mailowy informacji w tym zakresie oraz za pomocą przesłania mu wiadomości SMS. Kupujący ma możliwość śledzenia przesyłki za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS przesłanej do Kupującego.

 3. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.

 4. W momencie dostawy przez kuriera zamówionego przez Kupującego towaru, Kupujący powinien (w obecności kuriera) sprawdzić stan towaru oraz jego zgodność ze złożonym uprzednio zamówieniem. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, w przypadku gdy jego stan budzi jakiekolwiek zastrzeżenia. Na wypadek stwierdzenia uszkodzenia towaru po przyjęciu przesyłki, Kupujący powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który swym zakresem obejmować będzie opis uszkodzenia. Na wypadek dostrzeżenia przez Kupującego uszkodzeń przesyłki po odjeździe kuriera, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską, która dostarczyła przesyłkę i zażądać przyjazdu kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

 5. Wraz z przyjęciem towaru, Kupujący obowiązany jest do potwierdzenia jego odbioru.

XI

GWARANCJA I REKLAMACJE

Gwarancja

1. Każdy towar sprzedawany w Sklepie jest nowy i objęty gwarancją producenta lub importera (dalej: Gwarant).

2. O czasie gwarancji decyduje rodzaj sprzętu oraz Gwarant. Czas ten widnieje w opisie towaru (ewentualnie w załączniku do towaru) a także na Stronie internetowej Sprzedającego. Wraz ze sprzedanym towarem Kupującemu wydane zostanie oświadczenie gwarancyjne w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku otrzymanym od Gwaranta.

3. W oświadczeniu gwarancyjnym zawarte są obowiązki Gwaranta i prawa Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, które zapewnia oświadczenie a także zawiera podstawowe informacje niezbędne do wykonania gwarancji m.in. imię i nazwisko lub nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela na ternie RP, czas trwania i terytorialny zasięg gwarancji, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Oświadczenie zawiera również informację, iż gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z rękojmi.

4. Autoryzowane punkty serwisowe Gwaranta znajdują się na stronie internetowej Gwaranta lub w wydanym oświadczeniu gwarancyjnym.

Rękojmia, reklamacje i oświadczenia

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego towaru (rzeczy) bez wad. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady rzeczy oparta jest na zasadach rękojmi za wady.

2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne może, zgodnie z Kodeksem cywilnym, korzystać ze świadczeń gwarancyjnych  przyznanych przez Gwaranta lub wszcząć postępowanie z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, w razie gdy Gwarant ponosi odpowiedzialność za towar albo złożyć Sprzedającemu reklamację w ramach rękojmi za wady.

3. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej w zakładce Reklamacje. Kupujący powinien m.in. wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy ją stwierdził, a także czego się domaga oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamacją należy dołączyć przynależności wydane wraz z towarem, a w razie skorzystania z gwarancji przy pomocy Sprzedającego wypełniony dokument gwarancyjny. Koszt reklamowanego towaru z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego lub rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego w wybrany przez niego sposób.

4. Reklamacja usług przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu, w szczególności błąd w naliczeniu kosztów, czy błąd w dostawie towaru, można składać mailowo na adres [email protected], bądź poprzez formularz reklamacyjny na Stronie internetowej Sprzedającego  w zakładce Reklamacje.

5. Informacja o rozpoznaniu reklamacji przekazanej Sprzedającemu zawiera rozstrzygnięcie reklamacji i uzasadnienie jej uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady z rękojmi wyłącznie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem lat dwóch od dnia wydania towaru. 

7. Kupujący będący konsumentem może złożyć skargę poprzez unijną platformę internetową ODR,  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a także ma prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo może zasięgnąć informacji we właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

8. Kupujący nie musi wkraczać na drogę sądową w razie odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, albowiem Sprzedający podejmie niezbędne działania polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, działania polegające na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, działania polegające rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nastąpi na wniosek konsumenta. Postępowanie prowadzone jest przez podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

9. Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu z konsumentem, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich:

1) prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej;

2) udostępnia informacje dotyczące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stronom tego postępowania za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w pkt 1, a na ich wniosek – na trwałym nośniku;

3) umożliwia wnoszenie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci papierowej na zasadach określonych w regulaminie o którym mowa w w/w ustawie tj. regulaminie podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania pozasądowego;

4) umożliwia wymianę informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową na zasadach określonych w regulaminie.

5) na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w/w przepisu, podmiot uprawniony umieszcza również adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

XIII

POZOSTAŁE REGULACJE

 1. Zdjęcia towarów, które zamieszczone są na Stronie internetowej Sprzedającego – mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, co może być spowodowane jakością sprzętu za pomocą którego oglądane są towary.

 2. Zarówno towary jak i ich nazwy zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedającego – stosowane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych oraz mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, tj. w szczególności: na wypadek zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności oraz dostawy określonych towarów – w zakresie w jakim ww. zmiany wpływają na realizację treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania ich w ramach Strony Internetowej.

 5. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej Sprzedającego obowiązany jest do nie zamieszczania na niej treści o charakterze bezprawnym.

 6. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Kupującym, a także z uwagi na wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników, które podawane są dobrowolnie. Z uwagi na obowiązek dbania o bezpieczeństwo ochrony danych przekazanych Sprzedającemu przez Użytkownika, zasady zachowania prywatności oraz ochrony danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności, która dostępna jest na Stronie internetowej Sprzedającego w zakładce RODO.

 7. Do składania zamówień w Sklepie Sprzedającego obowiązkowe jest uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 8. Sprzedający udostępnia Regulamin na Stronie internetowej oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedającego określonym w pkt I ppkt 1 Regulaminu.

 9. Integralnym elementem Regulaminu jest Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego. W razie rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy Regulaminem a Polityką prywatności, ze względu na moc obowiązywania prawa UE, pierwszeństwo ma Polityka prywatności.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: przepisy RODO, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jurysdykcję posiada sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 12. Regulamin wchodzi w życie dnia 9 września 2021 r.

 

 

Produkt dodany do Ulubionych

Strona wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny Sklepu internetowego. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do indywidualizowania oraz dopasowania funkcjonalności serwisu do potrzeb Użytkownika, a także do wysyłania mu indywidualnie dopasowanych informacji i ofert handlowych zgodnie z Polityką prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Sklepu koniecznym jest zapoznanie się z Polityką prywatności i Regulaminem. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w Twojej przeglądarce.