Skorzystaj z 10 rat 0% na zakup produktów o wartości od 300 zł.

Polityka prywatności dla wdomku.pl

Drogi Użytkowniku, 

 

niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) powstała w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego wdomku.pl (dalej „Sklep”), ochrony Twojej prywatności a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. To właśnie ze względu na wartości takie jak uczciwość, odpowiedzialność i lojalność wobec Ciebie koniecznym stało się ogłoszenie niniejszej polityki celem prowadzenia działalności przez nasz Sklep internetowy w sposób przejrzysty z poszanowaniem przepisów prawa i dobrych obyczajów. 

 

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnego na stronie Sklepu pod adresem www.wdomku.pl/regulamin (dalej „Regulamin Sklepu”).

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Dane osobowe Użytkownika, tj. każdego odwiedzającego lub korzystającego ze strony Sklepu (dalej: dane) są przetwarzane w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej „RODO”) i polską ustawą ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także innymi przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem Sklepu zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia RODO. 

 

Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu i niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Mają Państwo prawo między innymi do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.

 

I. Dane administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych osobowych:

Dolmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Graniczna 17b w Warszawie (05-077), NIP: 9522212042, REGON: 387818597, KRS 0000875392 jest Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu określoną w Regulaminie Sklepu. 

II. Ogólne przetwarzanie danych osobowych

Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników we wszystkich lub niektórych opisanych niżej zakresach i celach:

1.       Zawarcie umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług – dane zbierane są głównie podczas następujących czynności: proces rejestracji w Sklepie, obsługa płatności, składanie zamówień („z” i bez rejestracji) – jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a podstawę stanowi dyspozycja art. 6 ust. 1 lit. b RODO i obejmuje następujący zakres: a) imię, nazwisko, b) adres dostawy, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) dane dotyczące zamówionych towarów lub usług oraz dane dokonywanych płatności, f) dane o anulowanych transakcjach.

2.     Administrator może przetwarzać dane niezbędne celem dochodzenia roszczeń od Użytkownika lub obrony przed nimi, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.     Administrator może przetwarzać dane niezbędne do wystawienia faktury, co znajduje usprawiedliwienie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane, które będą przetwarzane na tej podstawie to: a) imię, nazwisko lub nazwa, b) adres zamieszkania/ siedziba, c) NIP, d) adres e-mail, e) dane dotyczące zamówionych towarów lub usług oraz dane dokonywanych płatności.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu badania jakości obsługi, prowadzenia postępowania reklamacyjnego i realizacji praw Użytkownika.

1.       Dane przetwarzane są celem badania jakości towarów i usług w tym z przeprowadzonych postępowań reklamacyjnych.  Dane są niezbędne do analizy metod i form sprzedaży w celu zoptymalizowania działalności biznesowej Administratora oraz poprawy zadowolenia Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych: a) imię, nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) dane z postępowania reklamacyjnego, e) data urodzenia, f) inne dane, w zależności od celów w konkretnym badaniu.

2.     Dane przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego (w tym gwarancyjnego) związanego z zawartą umową sprzedaży w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy a także spełnienia obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa kreujących jego odpowiedzialność wobec konsumenta za rzecz sprzedaną.  Dane przetwarzane osoby, która zgłasza reklamację to: a) imię i, nazwisko, b) adres korespondencyjny, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) powód reklamacji, f) dane przedmiotu reklamacji, g) dane opisujące proces reklamacyjny, h) korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.

3.     Dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze w tym w celu umożliwienia realizacji praw podmiotów chronionych przepisami prawa. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane: umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej wniosek celem ochrony jej praw, tj. a) imię, i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) adres korespondencyjny, e) dane z zamówienia lub postępowania reklamacyjnego w tym opis sprawy lub wniosku, f) korespondencja z osobą której dane dotyczą.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych w związku z marketingiem prowadzonym przez Administratora

1.       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako uzasadniony interes administratora i po wyrażeniu zgody przez Użytkownika będą przetwarzane następujące dane w celach marketingu bezpośredniego: a) imię i, nazwisko, b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji, c) e-mail, d) numer telefonu, e) data urodzenia. 

2.     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Administrator w ramach marketingu behawioralnego (dopasowanie treści reklamy do indywidualnych potrzeb Użytkownika) będzie przetwarzał dane Użytkowników, w tym dane za pomocą plików Cookies. Wykorzystanie i zbieranie tych danych odbywać się będzie jedynie na podstawie zgody Użytkownika, którą Użytkownik ewentualnie wyrazi po uprzednim zapoznaniu z Polityką Cookies. 

3.     Administrator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Sklepu w tym bezpieczeństwa w sieci w związku z czym przetwarzać będzie następujące dane: a) dane logowania do Sklepu internetowego, b) dane i lokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, c) adres e-mail, d) adres IP urządzenia Użytkownika, e) adres dostawy, f) związek danych z danymi innych Użytkowników, g) liczbę Użytkowników. 

 

V. Obowiązki administratora danych osobowych

1.       Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są realizacją obowiązków wynikających z RODO, w szczególności z art. 12 RODO w zw. z art. 13 RODO.

2.     W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności każdy Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem dotyczącym kwestii określonych w Regulaminie lub niniejszej Polityce prywatności na adres e-mail kontakt@wdomku.pl.

3.     U Administratora wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych należy zgłaszać Inspektorowi ochrony danych osobowych. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail rafal.jankowski@dolmo.pl. Prosimy o zgłaszanie każdej wątpliwości lub żądania bez żadnych obaw i bez zbędnej zwłoki.

4.     Powyższy kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych jest adresem jedynie sugerowanym, a realizację wszelkich uprawnień można zgłaszać na dowolny adres e-mail dostępny na stronie lub podany w toku korespondencji ze Sklepem.

5.     Administrator oświadcza i zapewnia, że przetwarzane przez niego dane są:

a.      przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”), 

b.     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),

c.      adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”), 

d.     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”), 

e.      przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”), 

f.       przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”). 

6.     Administrator informuje, iż funkcjonuje u niego system ochrony danych celem ich ochrony, na który składają się: szyfrowanie danych, SSL, firewalle, autoryzowany dostęp fizyczny i dostęp do informacji. Skuteczność zabezpieczeń zależy również od Użytkownika i od stosowanych się do zasad określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania haseł do serwisu osobom trzecim.  

 

VI. Powierzenie danych osobowych i ich pochodzenie

1.       Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie rejestruje konto w Sklepie i podaje dane niezbędne do jego założenia. 

2.     Administrator umożliwia pobranie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie w postaci imienia, nazwiska, e-mail oraz hasła dostępowego odpowiednio z konta Facebooku i późniejsze logowanie się do Sklepu za pośrednictwem konta znajdującego się na portalu internetowym Facebooka firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), a Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej formy logowania. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

3.     Administrator może przekazywać dane osobowe celem realizacji umowy sprzedaży następującym podmiotom: 

a.     firmom kurierskim pośredniczącym w dostawie, 

b.     operatorom systemów płatności,

c.      firmom, przy pomocy których Administrator realizował będzie postępowanie reklamacyjne,

d.     podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS, po wyrażeniu zgody Użytkownika na marketing,

e.      podmiotom świadczącym na rzecz administratora hosting usług IT,

f.       BaseLinker Sp. z o.o. sp. k., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, jako operatorowi systemu łączenia zamówienia z użytkownikiem, a następnie do księgowości,

g.     upoważnionym organom administracji państwowej,

h.     dostawcy systemu ankiet opiniujących,

i.       dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

4.     Administrator dobierze podmioty w sposób, który zapewni w możliwie najpełniejszy sposób stosowanie odpowiednich do kategorii danych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

5.     Informacje o Użytkowniku po złożeniu zamówienia są wysyłane do systemu Baselinker za pomocą protokołu API szyfrowanym połączeniem SSL. Na podstawie danych zgromadzonych w systemie Baslinker dane o zamówieniu i zamawiającym wysyłane są do programu księgowego również za pomocą połączenia API szyfrowanym kanałem SSL. Dane te są przekazywane do hurtowni celem przesłania zamówienia do Użytkownika. Szczegóły: https://baselinker.com/pl-PL/polityka/ 

6.     Sklep sprzedaje produkty, które posiada na własnym magazynie oraz w formie DropShippingu. W ramach obsługi podmiotem przetwarzającym jest system płatności online PayU, szczegóły https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf.

7.      W przypadku danych dotyczących analityki i statystyki, które nie stanowią danych osobowych,  mogą one zostać przekazane do firm świadczących powszechnie usługi z zakresu analityki, statystyki i optymalizacji, w tym do Stanów Zjednoczonych (np. firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1.       Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane jako:

a.     dane na koncie Użytkownika – przez okres aktywności konta do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną lub innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Użytkownika w Sklepie,

b.     dane Użytkownika podane w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Sklepie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,

c.      dane marketingowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu marketingowego, a archiwalnie będą przetwarzane pięć lat od momentu wycofania zgody celem wykazania, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

d.     dane dotyczące obowiązków podatkowych przez okres wymagany przepisami prawa,

e.      dane dotyczące realizacji praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dane dotyczące praw innych osób do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

f.       dane zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu i Użytkowników przez pięć lat lub do zakończenia postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jeśli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu i Użytkowników

g.     dane przetwarzane w celu badania satysfakcji klienta po sprzedaży i pozwalające na jego identyfikację do momentu do utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż rok od momentu ich pozyskania. 

 

VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma:

a.     prawo dostępu do swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, 

b.     prawo przenoszenia danych osobowych,

c.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych i ich wydania; 

d.     prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,

e.      prawo do niepodlegania decyzjom podjętym na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych; 

f.       prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,

g.     prawo do uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych,

h.     uzyskania kopii swoich danych osobowych,

i.       prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie to nie dotyczy przetwarzania którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

j.       prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przed wniesieniem skargi Administrator można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

2.     Podanie danych przy rejestracji w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Sklepu. 

3.     Podanie danych przy zakupie produktów w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży produktu. 

4.     Podanie danych przy reklamacji produktu ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania tych danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpoznania reklamacji. 

5.     Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, a brak podania danych uniemożliwi otrzymanie przez Użytkownika oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych. 

 

IX. Polityka Cookies

1.      W niniejszej Polityce prywatności wprowadzona zostaje Polityka Cookies określająca zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies (dalej „Polityka Cookies”). Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych.

2.     Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

3.     Celem jak najlepszego dopasowania witryny Sklepu, wykorzystujemy pliki Cookies, analizujemy zasoby sieci Web oraz korzystamy z wtyczek obsługujących media społecznościowe, co znajduje podstawę w art. 6 par. 1 lit. f RODO. Powyższe gwarantuje przyjazność i funkcjonalność Sklepu dla użytkownika a także łatwość w jego użyciu. Powyższe obejmuje zapisywanie ustawień Użytkownika, wypełnionych formularzy, oraz dopasowanie zawartości do preferencji użytkownika. 

4.     Dzięki Cookies możemy wykorzystać następujące funkcje: zapisywanie produktów umieszczonych w koszyku, zapisywanie danych wprowadzonych do formularza w trakcie składania zamówienia, utrwalenie ustawień takich jak wyniki wyszukiwania, lokalizacja i język, dane do optymalnego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika, zapamiętanie ustawień przeglądarki, nieudane próby logowania albo rejestracji w celu uniknięcia nadużyć, załadowanie strony internetowej celem jej dostępności, i zapisywanie loginu celem uproszczenia logowania a także rekomendacji pożądanych przez Użytkownika treści, profilowaniu jego preferencji. Możesz w każdej chwili ograniczyć wykorzystanie plików Cookies lub je usunąć co wpłynie na funkcjonalność serwisu. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

5.     Administrator zbiera również dane w celach statystycznych i optymalizacji serwisu takich jak: liczba odwiedzających Sklep i rejestracja czasu który spędzają Użytkownicy w konkretnych sekcjach Sklepu. 

6.     W serwisie wykorzystywane są ciasteczka pozostające na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu a także pozostające na urządzeniu użytkownika ciasteczka stałe tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.      Sklep prowadzony jest w serwisie Presta Shop i wykorzystuje funkcjonalności tego serwisu a szczegółowe dane w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

8.     Administrator korzysta z usług marketingowych celem przedstawienia atrakcyjnych ofert Użytkownikowi. W tym celu może prezentować Użytkownikowi reklamy i śledzić reklamy, które Użytkownik już widział celem uniknięcia ich ponownego wyświetlenia, śledzić ilość odsłon witryny sklepu i ilość oraz rodzaj wewnętrznych poleceń wyszukiwania, wysyłać do Użytkownika newsletter po wyrażeniu w tym przedmiocie zgody

9.     Sklep wykorzystuje następujące narzędzia: 

 

a.     Google Analytics 

Google Analytics  - służy do analizy zasobów sieci. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Narzędzie wykorzystuje ciasteczka, celem analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników.  Informacja przekazywana jest do  serwera Google w USA i jest tam przechowywana. Usługa Google Analytics oprócz danych zbieranych przez standardową implementację będzie gromadzić dodatkowe dane o ruchu. Administrator uzyskuje dostęp do funkcji takich jak statystyki i dane odbiorców korzystających z różnych urządzeń. Sklep wykorzystuje również usługę Google Signals, która pozwala na powiązanie w Google Analytics informacji o wizytach z informacjami Google z kont zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na takie powiązanie na potrzeby personalizacji reklam. Informacje Google obejmują lokalizację użytkownika, jego historię wyszukiwania, historię w YouTube i dane z witryn partnerów Google. Powyższe dane służą do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk dotyczących zachowania użytkowników na różnych urządzeniach. Administrator potwierdza, że będzie przestrzegać zasad korzystania z Funkcji reklamowych Google, w tym zasad związanych z reklamami o charakterze kontrowersyjnym, oraz uzyska od użytkowników niezbędne uprawnienia i zgody dotyczące wykorzystania prywatnych danych. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do tych danych i mogą je usuwać na stronie. Administrator będzie przechowywał dane o zdarzeniach za pomocą powyższych funkcji przez dwa miesiące.

Szczegóły: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

 

b.     LiveChat

 

LiveChat – urządzenie, którego operatorem jest TEXT S.A.  z siedzibą przy ul.  Zwycięskiej 47 we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290756 oraz NIP: 8992447196 pozwalające na komunikację z Użytkownikiem w czasie rzeczywistym. 

Szczegóły pod adresem: https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/.

 

c.      Google AdsWords

Google AdsWords to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ads to internetowa usługa reklamowa opracowana przez Google służąca do budowania i zarządzania kampaniami reklamowymi, w której reklamodawcy płacą użytkownikom za wyświetlanie krótkich kopii reklamowych, ofert produktów i treści wideo w sieci reklamowej Google. System opiera się na plikach Cookies, a także na słowach kluczowych dla danej reklamy. Powyższe dane wykorzystywane są do umieszczania kopii reklam na stronach, które według algorytmu Google mogą mieć znaczenie.

Szczegóły: : https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl

d.     Piksel Meta

Piksel Meta to narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Ltd, Merrion Road, Dublin 4, DO4 X2K5, Irlandia. Ułatwia mierzenie działań klientów, tworzenie grup odbiorców i zapewnia dostęp do narzędzi do optymalizacji. Dzięki temu narzędziu Administrator może określać grupy docelowe reklam na Facebooku, na podstawie częstotliwości odwiedzin strony Sklepu oraz innych aktywności użytkownika i mierzyć skuteczność działań marketingowych po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Po wywołaniu witryny Piksel Meta jest zintegrowany bezpośrednio z Facebookiem i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub jesteś już zalogowany na Facebooku, Twoja strona zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Meta odbywa się zgodnie z polityką korzystania z danych Meta. Jeśli nie jesteś członkiem Meta, przetwarzanie danych nie ma na ciebie wpływu.

Szczegóły: https://www.facebook.com/privacy/policy?locale=pl_PL

 

e.      Logi serwera

Odwiedzanie strony i korzystanie z niej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które zapisywane są w tzw. logach serwera. Zawierają one m.in. informacje o adresie IP użytkownika, dacie i czasie zapytania, przeglądarce oraz systemie operacyjnym. 

Logi serwera są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są jednak związane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie mają na celu identyfikacji – służą jedynie do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniania nieuprawnionym osobom.

 

f.       Microsoft Clarity

Współpracujemy z Microsoft Clarity, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są rejestrowane przy użyciu plików cookie pierwszej i trzeciej strony oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą

Szczegóły: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement.

g.     GetResponse

Korzystamy z narzędzia, które umożliwia nam automatyczną realizację akcji marketingowych na stronie internetowej sklepu, m.in. poprzez wysyłkę newslettera dla zapisanych klientów.

Narzędzie GetResponse dostarcza GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, REGON: 192998251. 

Szczegóły: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-polityka-prywatnosci.

 

h.     Cookiebot

 

Cookiebot dokonuje okresowego skanowania strony internetowej i pozwala na kategoryzowanie plików Cookies oraz modułów śledzących. Cookiebot blokuje pliki Cookies, dopóki użytkownik nie wyrazi na nie zgody. 

 

Szczegóły: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

 

i.       TikTok Pixel

 

Za pomocą TikTok Pixel tworzymy kampanie marketingowe na TikToku i śledzimy ich przebieg. Narzędzie Narzędzie umożliwia generowanie raportów oraz wyświetlanie reklamy maksymalnej liczbie osób z grupy docelowej w dopasowanej przez firmę częstotliwości i zwiększanie świadomości o produkcie. 

 

Szczegóły: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/custom-audience-terms.

 

j.       Pinterest Ads

 

Pinterest Ads jest narzędziem służącym do przeprowadzania kampanii reklamowych na platformie Pinterest, za pomocą spersonalizowanych treści i reklam. 

 

Szczegóły: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

 

 

X. Lista Cookies i możliwość dostosowania ich wykorzystania

 

1.       Część plików Cookies wykorzystujemy w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostałe pliki Cookies wykorzystujemy na podstawie udzielonej zgody. 

2.     Udzielona zgoda wynika z ustawień przeglądarki internetowej, innego oprogramowania służącego do zarządzania plikami Cookies lub ustawień menadżera Cookies w przypadku jego udostępnienia na stronie. 

3.     Możesz wyłączyć pliki Cookies, a także poszczególne ich rodzaje. Zastrzegamy jednak, że w przypadku wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików Cookies, możesz utracić dostęp do części funkcjonalności dostępnych na naszej stronie, dla których funkcjonowania niezbędna jest zgoda na wykorzystywanie określonych plików Cookies.

4.     Sklep korzysta z plików Cookies podmiotów wskazanych w punkcie IX. ust. 9. 

 

XI. Wykorzystanie sieci społecznościowych

Ruch na stronę może być również kierowany za pomocą Meta ADS i Google ADS na skutek prowadzonych reklam w sieciach społecznościowych. Ponadto Sklep wykorzystuje serwisy społecznościowe w celu popularyzacji  za pomocą następujących wtyczek:

Przycisk Facebook lubię to/udostępnij

Szczegóły:  https://www.facebook.com/privacy/policy?locale=pl_PL

Przycisk Instagram

Szczegóły: https://help.instagram.com/155833707900388

Przycisk YouTube

Szczegóły: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XII. Google Ads Customer Match

  • Marketing produktów i uslug oferowanych przez serwis może odbywać się z wykorzystaniem narzędzie Google Ads Customer Match. Jest to narzedzie pozwalające Administratorowi wczystać ahaszowaną bazę adresów e-mail (lista klientów) do narzędzi Google w celu sprawdzenia, czy w usługach Google zostaly utworzone konta uzytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail (np. YouTube, Gmail, inne) W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom usług Google mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Informacje na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.
  • W celu zwiększenia dokładności pomiarów skuteczności dzialań marketingowych Administratora z wykorzystaniem opisanych powyżej Google Ads Customer Match, będziemy wykorzystywać także udostępnione przez Google narzędzia w postaci tzw. konwersji rozszerzonej. Narzędzie to pozwala Administartorowi zwiększyć dokładność pomiaru konwersji (tj. zakupu towaru na stronie Sklepu w wyniku przekierowania z innej strony). W celu jego wykorzystania wczytujemy dane o konwersjach z witryny Sklepu w postaci zaszyforwanej (w tym dane w zakresie adresów e-mail), w z posób zapewniający ochronę prywatności, tj. z wykorzystaniem jednokierunkowego algorytmu szyfrowania. Informacje na temat konwersji rorszerzonej znajdują się pod linkiem: Konwersje rozszerzone Google Ads - Pomoc.

XII. Niniejsza Polityka prywatności zostaje wprowadzona z dniem 29.03.2024 . Administrator uprawniony jest do jej zmiany o czym uprzednio powiadomi Użytkownika zamieszczając informację o nowym tekście polityki prywatności i lokując ją na stronie w formie tekstu jednolitego. 

Produkt dodany do Ulubionych